برای احمدی‌نژاد کیفرخواست صادر شده

احمد توکلی گفت: کیفرخواست برای احمدی نژاد صادر شده است بنابراین قوه قضائیه کار خود را انجام می دهد. البته به عقیده من بهتر بود همان زمان به موضوع رسیدگی می شد چون این تصور پیش می آید که افرادی که در مسند قدرت نشسته اند مصون از قانون هستند ...