کمپین انتخابات بدون پوستر

درخواست هنرمند فعال اجتماعی از کاندیداهای انتخابات لطفا پوستر چاپ نکنید آرش بامدادیان از هنرمندان فعال اجتماعی کشور در گفتگو با ماد از راه اندازی کمپینی با نامِ "کمپین انتخابات بدون پوستر" خبر داد.به گفته این فعال اجتماعی، هدف از راه اندازی این کمپین، ترغیب کاندیداهای ریاست جمهوری و شوراهای ...